Home Algemene voorwaarden van de webshop

Algemene voorwaarden van de webshop

door Simone

Juli 2021

Artikel 1Algemeen

1.1 De rechtsverhouding tussen De Vegan Fijnproever, gevestigd aan de Parijsboulevard 18 te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 82610053 en met BTW-nummer NL003705386B05 (hierna ‘De Vegan Fijnproever’) en de klant, wordt beheerst door deze algemene voorwaarden.
1.2 Deze voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen De Vegan Fijnproever en klant (zijnde de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met De Vegan Fijnproever, en zich uit dien hoofde verbindt ten aanzien van De Vegan Fijnproever, hierna: de ‘Klant’), met betrekking tot de verkoop van e-books.
1.3 Door het plaatsen van een bestelling van een e-book via een online verbinding, (1) aanvaardt de Klant deze voorwaarden, (2) verklaart de Klant dat hij deze voorwaarden volledig heeft gelezen en begrepen, (3) verbindt de Klant zich ertoe deze na te leven en (4) erkent de Klant de geldigheid ervan als een door hem ondertekend document.
1.4 Als de Klant onderhavige voorwaarden niet aanvaardt, mag het e-book niet gebruikt worden.

Artikel 2 – Aanbod, totstandkoming overeenkomst, levering & downloads

2.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. De Vegan Fijnproever en de Klant komen uitdrukkelijk overeen dat middels elektronische weg een geldige overeenkomst tot stand komt.
2.2 De levering van het e-book vindt plaats op het ogenblik dat de orderbevestiging met download link voor het downloaden van het e-book aan de Klant wordt bezorgd via e-mail, en dit binnen de 24 uren na het plaatsen van de bestelling. Door het verzenden van voormelde e-mail heeft De Vegan Fijnproever aan haar leveringsplicht voldaan. Mocht de Klant binnen de 24 uren na de bestelling van het e-book geen e-mailbericht van De Vegan Fijnproever hebben ontvangen, of mocht de download link niet werken, dient hij De Vegan Fijnproever onmiddelijk te contacteren via info@deveganfijnproever.nl.
2.3 Na zodra voormelde e-mail met download link aan de Klant wordt bezorgd, kan de Klant het e-book downloaden binnen een termijn van 14 dagen, die van start gaat vanaf de dag van ontvangst van voormelde e-mail. Na deze termijn van 14 dagen wordt de mogelijkheid tot downloaden niet langer gegarandeerd.

Artikel 3 – Gebruik van e-books

3.1 Om e-books te kunnen gebruiken en te lezen op zijn mobiel toestel en/of zijn computer of laptop, dient de Klant te beschikken over een pdf-reader. De Vegan Fijnproever is niet aansprakelijk voor het correct functioneren van deze software en/of applicaties, de beschikbaarheid ervan en de gevolgen voor het downloaden en gebruiken van het e-book.
3.2 De e-books zijn enkel bestemd voor persoonlijk gebruik door de Klant. Het is de Klant niet toegestaan om het e-book geheel of gedeeltelijk te kopiëren, verkopen, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, verhuren, leasen, onderlicentiëren, vergunnen met licentie of op andere wijze over te dragen, tenzij overeengekomen met De Vegan Fijnproever.

Artikel 4 – Prijzen en betaling

4.1 De Klant is gehouden tot betaling van de prijs die is vermeld in de webshop op www.deveganfijnproever.nl. Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onjuistheden), kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door De Vegan Fijnproever worden gecorrigeerd.
4.2 De aankoop van E-Books kan worden betaald door middel van iDEAL, Bancontact, Belfius Direct Net en overboeking. De Vegan Fijnproever kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden of inperken. De beschikbare betalingsmogelijkheden zullen kenbaar zijn bij bestelling in de shop.
4.3 Voor de verwerking van de online betalingen, doet De Vegan Fijnproever beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. De Vegan Fijnproever stelt alles in het werk om het online betalingsverkeer op een gebruiksvriendelijke en veilige manier en met respect voor de persoonlijke levenssfeer te organiseren. De financiële gegevens van de Klant die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. De Vegan Fijnproever heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de Klant.
4.4 Wat de afhandeling van de online betalingen betreft alsook de bewaring en verwerking van de vertrouwelijke financiële gegevens van de Klant, kan De Vegan Fijnproever in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden geacht.
4.5 Het aangekochte e-book zal slechts worden geleverd aan de Klant indien volledig voormeld bedrag is betaald.

Artikel 5 Retourneren

5.1 Op het aangekochte e-book geldt geen recht van retour. Zodra de overeenkomst tot stand komt, kan zij niet worden ontbonden.

Artikel 6Intellectueel eigendom

6.1 Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud intellectueel eigendom zijn van De Vegan Fijnproever en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
6.2 De Vegan Fijnproever verleent de Klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar recht om de producten en diensten van De Vegan Fijnproever te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.
6.3 Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van De Vegan Fijnproever te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met De Vegan Fijnproever.

Artikel 7 – Geschillen

7.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.