Algemene voorwaarden van de webshop

door Simone

Juni 2022 – download de algemene voorwaarden hier

1. Definities

1. Ondernemer, De Vegan Fijnproever, gevestigd te Parijsboulevard 18, Utrecht onder KvK-nummer 82610053.
2. Klant: iedere (rechts)persoon die een dienst of product afneemt bij De Vegan Fijnproever.
3. Zakelijke klant: iedere (rechts)persoon die handelt voor doeleinden binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.
4. Consument: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
6. Dag: kalenderdag.
7. Duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel dat Klant of Ondernemer in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
9. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen Ondernemer en Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Ondernemer en Klant, en waarbij tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand. Hierna ook: “overeenkomst”.

2. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle overeenkomsten waarbij De Vegan Fijnproever als Ondernemer optreedt, evenals op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst.
2. Deze Algemene Voorwaarden worden op zodanige wijze aan Klant ter beschikking gesteld dat deze door Klant op eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 
3. Wanneer lid 2 van dit artikel redelijkerwijs niet mogelijk is, dan zal Ondernemer voordat de overeenkomst wordt gesloten, bekend maken waar van deze voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek langs elektronische weg of andere wijze zullen worden toegezonden.

3. Aanbod

1. Het aanbod bevat een duidelijke, volledige en begrijpelijke omschrijving van de aangeboden producten. 
2. De voorwaarden en een eventuele beperkte termijn van het aanbod worden aan Klant kenbaar gemaakt. 
3. Als Klant een aanbod niet binnen een geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod.
4. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Ondernemer niet.

4. De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand zodra Klant het aanbod heeft aanvaard en Klant heeft voldaan aan de gestelde voorwaarden.
2. Ondernemer stuurt Klant na aanvaarding zo spoedig mogelijk een bevestiging van de overeenkomst. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet is bevestigd, kan Klant de overeenkomst ontbinden.
3. Het is na totstandkoming van de overeenkomst niet mogelijk de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, tenzij nadrukkelijk overeengekomen. 

5. Prijzen

1. Alle prijzen die Ondernemer hanteert, zijn in euro’s en inclusief btw.
2. Ondernemer is gerechtigd haar prijzen te wijzigen voordat een overeenkomst tot stand is gekomen.
3. Ondernemer is na totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd haar prijzen te verhogen als gevolg van wettelijke regelingen.

6. Betaling

1. Betaling geschiedt per direct via de aangeboden betalingsmogelijkheden.
2. De vergoeding die Ondernemer aan Klant vraagt voor het gebruik van een bepaald betaalmiddel bedraagt ten hoogste de kosten van het gebruik daarvan voor Ondernemer.
3. Indien Klant niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij door Ondernemer in de gelegenheid gesteld binnen een termijn van 14 dagen aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Indien betaling uitblijft na deze termijn, is Klant tevens de wettelijke rente verschuldigd en is Ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen.

7. Levering

1. Ondernemer levert de producten per direct na betaling ervan.
2. Voldoet Ondernemer niet aan de levertermijn, dan dient Klant Ondernemer een redelijke levertermijn te geven waarin alsnog geleverd kan worden. Voldoet Ondernemer niet aan deze gestelde redelijke levertermijn, dan is Klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
3. Klant is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van een juist e-mailadres om het product te leveren. 

8. Herroepingsrecht 

1. Het herroepingsrecht is volledig uitgesloten voor Zakelijke klanten.
2. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor digitale producten, zoals e-books, indien de inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, en voor zover de nakoming van de overeenkomst is begonnen met uitdrukkelijke toestemming van Consument, en Consument heeft verklaard dat hij afstand doet van zijn herroepingsrecht. 
3. De bedenktijd gaat in op de dag waarop Consument het product heeft ontvangen. 
4. Wanneer Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan meldt hij dit door middel van het modelformulier voor herroeping, of op een andere ondubbelzinnige wijze aan Ondernemer.
5. Ondernemer stuurt na melding van herroeping de Consument zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging.
6. Ondernemer vergoedt alle betalingen door Consument gedaan binnen 14 dagen vanaf de dag dat Klant de herroeping meldt.
7. Ondernemer maakt voor betalingen bedoeld in lid 6 gebruik van hetzelfde betaalmiddel als door Consument is gebruikt, tenzij Consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en de Consument hierdoor geen kosten heeft.
8. Ondernemer is bij terugbetaling zoals genoemd in lid 6 niet verplicht bijkomende kosten te betalen indien Consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van de door Ondernemer aangeboden minst kostbare wijze van terugbetaling en/of standaardlevering heeft gekozen. 
9. Na de ontbinding van de overeenkomst ziet Consument af van het gebruik van het digitale product en van de terbeschikkingstelling daarvan aan derden.
10. Het risico en de bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Consument.

9. Nakoming & non-conformiteit

1. Het digitale product wordt geleverd in de meest recente versie die bij het sluiten van de overeenkomst beschikbaar was, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 
2. Het geleverde digitale product dient aan de overeenkomst te beantwoorden.
3. Het geleverde digitale product beantwoordt aan de overeenkomst als deze betreft de beschrijving, hoeveelheid en kwaliteit, functionaliteit, compatibiliteit, interoperalibiteit en andere kenmerken voldoet aan de overeenkomst.
4. Klant kan zich niet beroepen op dat het digitale product niet aan de overeenkomst voldoet wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn.
5. In geval van non-conformiteit heeft Consument alsnog recht op nakoming van de overeenkomst. De kosten daarvan zijn voor Ondernemer.
6. Consument heeft het recht niet nakoming te eisen als dat onmogelijk is of dat voor Ondernemer onevenredige kosten met zich brengt.
7. In geval van non-conformiteit heeft Consument alleen het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Ondernemer de overeenkomst niet meer kan nakomen, of de prijs door Ondernemer te laten verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van het overeengekomene, in de volgende gevallen:

  • beantwoording van het digitale product aan de overeenkomst als bedoeld in lid 7 is onmogelijk of onevenredig;
  • Ondernemer niet zonder kosten voor Consument nakomt;
  • er blijkt een gebrek te zijn, ondanks de poging van Ondernemer om het digitale product te laten beantwoorden aan de overeenkomst;
  • het gebrek is zo ernstig dat een onmiddellijke prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd is;
  • Ondernemer heeft verklaard, of uit de omstandigheden blijkt duidelijk, dat hij het digitale product niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor Consument aan de overeenkomst kan laten beantwoorden.

8. Consument oefent de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden uit door middel van een schriftelijke verklaring aan de Ondernemer waarin zijn beslissing tot ontbinding tot uitdrukking komt.
9. Consument kan de overeenkomst niet ontbinden wanneer de afwijking van het overeengekomene, gezien haar geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. 

10. Intellectueel eigendom

1. Ondernemer behoudt zich, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van het intellectueel eigendomsrecht op de door haar vervaardigde werken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de door haar uitgegeven e-books.
2. Het is Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ondernemer de door Ondernemer vervaardigde werken te verveelvoudigen, openbaar te maken of anderszins ter kennis van derden te brengen, tenzij anders overeengekomen of anders voortvloeit uit de aard van de overeenkomst.

11. Overmacht

1.  Ondernemer is niet gehouden haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen indien nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is geworden door overmacht. 
2. Onder overmacht wordt verstaan elke niet-toerekenbare onmogelijkheid om de verplichtingen van de overeenkomst na te komen, zoals onder andere, maar niet uitsluitend: computer-, software-, en technische storingen, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën.
3. In geval van overmacht, wordt Klant zo spoedig mogelijk schriftelijk door Ondernemer op de hoogte gesteld van de overmachtsituatie.
4. In geval van overmacht is Ondernemer niet tot vergoeding van schade gehouden. 
5. In geval van overmacht heeft Klant het recht om de overeenkomst te ontbinden. 

12. Overige bepalingen

1. Op de rechtsverhouding tussen Ondernemer en Klant is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Ondernemer is op ieder moment bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden, welke in werking treden op het aangekondigde tijdstip. Ondernemer zendt de gewijzigde voorwaarden tijdig toe aan Klant.
4. Is geen tijdstip van inwerkingtreding medegedeeld aan Ondernemer, dan treden de wijzigingen jegens Klant in werking wanneer hem de wijziging is medegedeeld.
5. Bij nietigheid of vernietigbaarheid van een of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.